Skip to content

ABSTRACT


  ศิลปะนามธรรม หรือ Abstract Art
  หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง


  ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ดวยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม


  ศิลปะนามธรรมไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีเนื้อหา แต่เนื้อหาสาระได้แสดงออกในรูปแบบนามธรรม คือ รูปร่าง รูปทรง เส้น แสง สี จึงยากจะเข้าใจ ศิลปินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ โดยเฉพาะ เส้น แสง สี ที่สร้างความรู้สึกได้หลายรูปแบบ เช่น ความหนาว ความร้อน ความสดชื่น ความน่ากลัว ฯลฯ


  หลักสูตร Abstract เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป


  บทที่ 1รูปทรงเรขาคณิต (2 ชิ้นงาน)
  บทที่ 2รูปทรงอิสระ (2 ชิ้นงาน)
  บทที่ 3แบบ Minimalist (2 ชิ้นงาน)
  บทที่ 4แบบซับซ้อน (2 ชิ้นงาน)
  บทที่ 5ศิลปะกึ่งนามธรรม (2 ชิ้นงาน)
  ช่วงอายุชิ้นงาน
  8 – 11 ปี10 ชิ้นงาน
  12 – 20 ปี10 ชิ้นงาน
  21 ปีขึ้นไป10 ชิ้นงาน

  อุปกรณ์ที่ได้รับจำนวน/ขนาด
  1. สีโปสเตอร์1 ชุด
  2. Canvas40 x 50 ซม.
  3. พู่กัน1 ชุด
  4. ถาดสี1 อัน