Skip to content

ABSTRACT


ศิลปะนามธรรม หรือ Abstract Art
หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง


ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ดวยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม


ศิลปะนามธรรมไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีเนื้อหา แต่เนื้อหาสาระได้แสดงออกในรูปแบบนามธรรม คือ รูปร่าง รูปทรง เส้น แสง สี จึงยากจะเข้าใจ ศิลปินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ โดยเฉพาะ เส้น แสง สี ที่สร้างความรู้สึกได้หลายรูปแบบ เช่น ความหนาว ความร้อน ความสดชื่น ความน่ากลัว ฯลฯ


หลักสูตร Abstract เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป


บทที่ 1รูปทรงเรขาคณิต (2 ชิ้นงาน)
บทที่ 2รูปทรงอิสระ (2 ชิ้นงาน)
บทที่ 3แบบ Minimalist (2 ชิ้นงาน)
บทที่ 4แบบซับซ้อน (2 ชิ้นงาน)
บทที่ 5ศิลปะกึ่งนามธรรม (2 ชิ้นงาน)
ช่วงอายุชิ้นงาน
8 – 11 ปี10 ชิ้นงาน
12 – 20 ปี10 ชิ้นงาน
21 ปีขึ้นไป10 ชิ้นงาน

อุปกรณ์ที่ได้รับจำนวน/ขนาด
1. สีโปสเตอร์1 ชุด
2. Canvas40 x 50 ซม.
3. พู่กัน1 ชุด
4. ถาดสี1 อัน