Skip to content

ฝึกการทำขนสัตว์เสมือนจริง!

เทคนิคมากขึ้น

ชิ้นงานละเอียดขึ้น

ลงสีโปสเตอร์ภาพสัตว์

เรียนรู้การวาดภาพและระบายสีโปสเตอร์เพื่อทำให้เกิดภาพสัตว์ประเภทต่างๆ ฝึกการใช้แปรงขนาดเล็กเพื่อทำให้เกิดขนสัตว์เสมือนจริง

ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานระดับ

Masterpiece

ในทุกรูปแบบ