Skip to content

SENIOR PAINTING

หลักสูตรการระบายสีโปสเตอร์ลงบนเฟรมภาพใบ สำหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราว หรือสะท้อนชีวิต ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผ่านผลงานศิลปะ ให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด ความกังวล เพื่อสร้างความมั่นใจ และคุณค่าให้แก่ตัวผู้เรียน


เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (5 ชิ้นงาน)