Skip to content

ONLINE COURSE

คอร์สเรียนศิลปะออนไลน์
ทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง อยู่อาศัยต่างจังหวัด หรือหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนแออัดภายในห้องเรียน สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป


วิชาที่เปิดสอน
Sketch Cartoon ฝึกการสเก็ตช์ภาพการ์ตูนตั้งแต่ตัวการ์ตูนอย่างง่ายไปจนถึงตัวการ์ตูนที่มีรายละเอียดซับซ้อน
Coloring ฝึกการใช้สีไม้ เรียนรู้เทคนิคการระบายสีไม้ที่ถูกต้องและฝึกการไล่น้ำหนักสี
Oil Pastels ฝึกการใช้สีชอล์ค เรียนรู้เทคนนิคการระบายสีชอล์คที่ถูกต้องและฝึกการเกลี่ยสีด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
Drawing ฝึกการขึ้นโครงสร้างและแรเงาพื้นฐาน สัดส่วน รูปทรง โครงสร้าง และแสงเงา เพื่อให้ภาพเกิดมิติที่เหมือนจริง


รูปแบบและวิธีการสอน
• การเรียนการสอน แบบเดี่ยว (Private) ผ่านวิดีโอคอลด้วยโปรแกรม Zoom / Line / Google Meet / Microsoft Team (ตามแต่ความสะดวกของผู้สอนและผู้เรียนที่จะตกลงร่วมกัน)
• ใช้เวลาในการเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่สมาธิของผู้เรียนทุกช่วงวัย สามารถเลือกตารางเรียนเองได้
• การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียน หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนได้ตามความเหมาะสม


ตารางสอน
• เปิดทำการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ รอบเรียนตั้งแต่ 10.00 น. / 11.00 น. / 13.00 น. / 14.00 น. / 15.00 น. / 16.00 น. / และรอบสุดท้าย 17.00 น.


อุปกรณ์การเรียน ผู้เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนเอง
• ดินสอ 2B 1 แท่ง / ยางลบ 1 ก้อน หรือปากกาดิจิตอล
• กระดาษ A4 หรือแท็บเล็ต (สำหรับการวาดเขียน)
• แท็บเล็ต (สำหรับการวิดีโอคอลกับผู้สอน)
• ชุดสีไม้ สีชอล์ค (แนะนำ 36 สีขึ้นไป)
• อุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการใช้เสริมการเรียนศิลปะ