Skip to content

WATERCOLOR PENCILS

  สีไม้ระบายน้ำ

  เป็นการระบายสีลงบนกระดาษ 100 ปอนด์เรียบ โดยการร่างภาพ กำหนดสีที่ฝนลงในแต่ละช่องโดยเน้นน้ำหนักมือและการให้แสง เงา ด้วยสีไม้ระบายน้ำ ซึ่งความยากที่เพิ่มขึ้นของสีไม้ระบายน้ำคือการเกลี่ยสีโดยใช้น้ำ และน้องๆจะได้สนุกกับเทคนิคสีที่แปลกใหม่กว่าการระบายสีไม้แบบธรรมดา


  ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. เสริมเทคนิคและวิธีการใช้สีไม้ระบายน้ำ
  2. ช่วยสร้างกระบานการในการตัดสินใจในการลงสี
  3. สามารถต่อยอดในสายอาชีพในแบบแปลกใหม่