Skip to content

Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”


  เมื่อพูดถึง “ศิลปะสร้างสรรค์” นั้น ในปัจจุบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศเรา ต่างให้ความสำคัญกับศิลปะเป็นอย่างมาก เนื่องจากศิลปะสร้างสรรค์ มีประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน และสามารถพัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นได้โดยการอาศัยสภาพแวดล้อมรอบตัว บรรยากาศรอบข้าง โดยสมองของคนเรานั้นถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างไม่แตกต่างกัน

  แต่สิ่งสำคัญที่ต่างกันคือ ความสามารถในการจินตนาการ ทักษะ และสมาธิ โดยเฉพาะงานศิลปะสร้างสรรค์สมัยปัจจุบัน มีรูปแบบงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม งานศิลปะทุกประเภทจะให้คุณค่าที่ตอบสนองต่อมนุษย์ ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกและความคิด เป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจของผู้สร้างงาน อีกทั้งศิลปะสร้างสรรค์นั้นยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้อย่างดีอีกด้วย


  ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก สติปัญญา ความคิด หรือความงาม คุณค่าของงานศิลปะนั้น “ไทเลอร์” นักพัฒนาหลักสูตรที่มีชื่อเสียง ได้เขียนเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาศิลปะไว้ในหนังสือชื่อ “Basic Principle of Curriculum and Instruction” ว่า ศิลปะมีความสำคัญ 5 ประการ คือ

  • ศิลปะช่วยขยายขอบเขตของการรับรู้ของผู้เรียนทางด้านการใช้ประสาทสัมผัส โดยศิลปะช่วยให้คนเรามองเห็นสิ่งต่าง ๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ศิลปะสามารถทำให้ความคิดและความรู้สึกกระจ่าง แจ่มชัดออกมา
  • ศิลปะช่วยทำให้คนมีความเป็นคนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
  • ศิลปะช่วยพัฒนาความสนใจ และค่านิยมต่าง ๆของเด็ก และ เยาวชน
  • ศิลปะเป็นส่วนช่วยพัฒนาความสามารถทางเทคนิคได้ กระบวนการจำทำให้เกิดทักษะในการระบายสี การวาดภาพคน ต่าง ๆ

  จะเห็นได้ชัดว่า ศิลปะ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ เป็นสิ่งที่ให้คุณค่ามหาศาลที่มีผลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และโดยทั่วไปนั้น เด็ก ๆวัย 18 เดือนถึง 6 ขวบจะเริ่มมีพัฒนาการ ชอบขีด ๆ เขียน ๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดรูป ความสนใจ และการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในวัยนี้จะเป็นช่วงที่เด็กให้ความสนใจด้านการวาดรูป และการระบายสีเป็นอย่างมาก จึงเป็นวัยที่เหมาะสม ที่คุณพ่อ คุณแม่จะปูพื้นฐานเพื่อให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านความคิด จินตนาการ การสังเกต การจดจำ ผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย