ทีมงานสาขารามคำแหง

ครูบีร่า

ซูบีร่า กูเดดาเก็ง

ผู้จัดการสาขา

จบปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ครูแสน

วุฒิชัย รัตนวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครูลิษา

อลิษา ลายทิพย์

ครูประจำ

จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา