Skip to content

ทีมงานสาขาราชพฤกษ์

  ครูนันท์

  จิรนันท์ รัตนรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

  จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  ครูแอล

  ชนะชัย วงศ์ปิ่นเพ็ชร

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครูเฟียต

  ธนัท ทั่วไตรภพ

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครูหมิว

  นริศรา ภู่บึงพร้าว

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร