Skip to content

ทีมงานสาขาเวสต์เกต

  ครูเอ็กซ์โซ

  ศุภชัย ทองหีต

  ผู้จัดการสาขา

  จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ครูหยก

  บัณฑิตา เกิดแก้ว

  ครูประจำ

  จบปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ครูต้อง

  กรกวี ประเสริฐศรี

  ครูประจำ

  จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สาขาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม

  ครูฟา

  สรุตตา ย๊ะก๊บ

  ครูประจำ

  จบจากสาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะคหกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี