Skip to content

7 ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี  การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้เหมาะกับช่วงวัยของลูก เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญ แต่การเรียนรู้ประโยชน์จากของเล่นแต่ละชนิดแต่ละประเภท ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ วันนี้ เรามี 7 ประโยชน์จากการวาดภาพระบายสีของวัยเด็ก มาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นให้ลูกค่ะ

  พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล

  พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล หรือเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ขวบ เด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าลูกเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบพ่อแม่ มีความอยากรู้อยากเห็น ซุกซน แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน เช่น หงุดหงิดและโกรธง่าย เรียกร้องความสนใจด้วยวิธีการต่างๆ แต่อาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อลูกเริ่มเข้าโรงเรียนเพราะมีเพื่อนเล่นมากขึ้น

  ประโยชน์จากการวาดภาพระบายสีของเด็กวัยอนุบาล

  ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการและเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนของเด็กวัยอนุบาล ก็คือ การวาดภาพตามเส้นปะ และการระบายสีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของลูกน้อยในหลายๆด้าน ดังนี้  1. ฝึกความรับผิดชอบ

  การเล่นระบายสี เป็นกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมกระดาษ เตรียมสมุดภาพ หรือต้องวาดภาพตามเส้นปะให้เรียบร้อยก่อน การเตรียมสี การเลือกสี และการระบายสี เมื่อทำกิจกรรมแล้ว  เด็กต้องจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นให้เข้าที่ เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยและทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ  2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  เด็กในวัยอนุบาลจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน บางบางคนที่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจ การวาดภาพระบายสีทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย และลดความกดดันทางอารมณ์ ทำให้อารมณ์ดีและเป็นเด็กอารมณ์เย็นรู้จักการระงับอารมณ์ และยับยั้งชั่งใจได้ ไม่นำเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหาต่างๆ  3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

  การวาดภาพระบายสี ทำให้มีการเคลื่อนไหวของนิ้วมือและมือ จากการลากเส้นตามรอยปะหรือทาสีไปตามรูปทรงต่างๆ  เป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมือให้กับเด็ก และยังเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายอื่นๆ อีกด้วย อาทิเช่น การใช้สายตาในการแยกแยะ สีต่างๆ ได้ เป็นต้น  4.กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง

  กล้ามเนื้อนิ้วมือถูกควบคุมด้วยสมอง การใช้นิ้วมือทั้ง 10 ไปพร้อมๆกับการเลือกสีและระบายสีไปตามรูปภาพ ทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก  5.เสริมสร้างจินตนาการ

  การวาดภาพหรือระบายสี เป็นกิจกรรมที่เด็กแสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมเด็กให้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเด็กยังสามารถมองภาพศิลปะรอบตัวให้เข้าใจง่ายตามช่วงวัยของเค้าอีกด้วย  6.ฝึกการทำงาน

  กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำพัง และการทำงานร่วมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน และยังสามารถฝึกให้เด็กหัดช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้น เมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจระหว่างการเรียนได้อย่างมีสติ และรอบคอบ  7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

  การเล่นระบายสี ยังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่หรือพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทำให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัว

  ทราบแล้วนะคะ ว่าการเล่นวาดภาพและระบายสี มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของลูกในด้านใดบ้าง คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมจัดแบ่งเวลาหรือหาเวลาว่างมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของลูกด้วยก็ดีค่ะ