Articles

Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”


  เมื่อพูดถึง “ศิลปะสร้างสรรค์” นั้น ในปัจจุบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศเรา ต่างให้ความสำคัญกับศิลปะเป็นอย่างมาก เนื่องจากศิลปะสร้างสรรค์ มีประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน และสามารถพัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นได้โดยการอาศัยสภาพแวดล้อมรอบตัว บรรยากาศรอบข้าง โดยสมองของคนเรานั้นถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างไม่แตกต่างกัน

  Read More »Creative Art “ศิลปะสร้างสรรค์”

  ศิลปะ-บำบัด-ฝึกสมาธิ-ปรับอารมณ์


    ศิลปะ เป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ ทัศนะของนัก ปราชญ์แต่ละคน รวมทั้งความเชื่อแนวคิด ในแต่ละยุค แต่ละสมัย มีความแตกต่างกัน หรือแล้วแต่ว่า จะนำศิลปะไปใช้ ในแวดวงที่กว้างขวาง หรือจำกัดอย่างไร แต่จากทัศนะของนักปราชญ์ ทั้งหลายจะ เห็นว่าศิลปะมีคุณลักษณะ ที่เป็นตัวร่วม สำคัญที่สุด
   ประการหนึ่ง คือ การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงามการเห็นแจ้ง สัญลักษณ์ ความเป็นเรื่องราวหรือ เหตุการณ์ ก็ล้วนแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรร หรือสร้างสรรค์ ขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น จึงพอจะให้ความหมายของศิลปะในแนวกว้าง ๆ ได้ดังนี้

   Read More »ศิลปะ-บำบัด-ฝึกสมาธิ-ปรับอารมณ์

   เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์

    สีโปสเตอร์ (Poster Color) เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นิยมบรรจุขวด มีเนื้อสีข้นค่อนข้างหยาบ และมีคุณสมบัติทึบแสง เพราะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไป เรียกว่า “สีแป้ง” สีโปสเตอร์ นอกจากการใช้พู่กันเกลี่ยสีซ้ำที่ได้แล้ว ยังนิยมผสมกับสีขาวเมื่อต้องการให้สีอ่อนลงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสีขาวที่ผสมลงไป และเมื่อต้องการให้ความชัดของสีหม่นลงหรือเมื่อต้องการให้สีนั้นมืดเข้มขึ้น ก็ให้ผสมด้วยสีดำตามปริมาณมากน้อยตามที่ต้องการ วิธีการระบายให้สีผสมผสานกลมกลืนกัน 1) การระบายจากสีแก่ไปหาสีอ่อน เป็นการระบายสีโดยคำนึงถึงเงาเข้มของภาพก่อนแล้วค่อยลดน้ำหนักให้อ่อนจางลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีใกล้เคียงกันในวงจรสีที่มีน้ำหนักอ่อนลงตามลำดับ มาผสมเพิ่มเข้าไปทีละน้อยในลักษณะของการไล่น้ำหนักสี เพื่อให้ภาพสว่างกลมกลืนกัน 2)การรระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่ เป็นการระบายสีโดยคำนึงถึงส่วนสว่างหรือส่วนที่ได้รับแสงก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นทีละน้อยด้วยการผสมสีดำหรือสีตรงกันข้ามหรือสีใกล้เคียงกันในวงจรสีที่มีน้ำหนักเข้มขึ้นตามลำดับในลักษณะของการไล่น้ำหนักสี… Read More »เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์