Skip to content

FREE DAY

  • ไม่ต้องจอง/ระบุวันเข้าเรียน
  • เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน
  • รวมทั้งวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
  • หยุดแค่วันสงกรานต์และวันปีใหม่

FREE CLASS

  • ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
  • ไม่ต้องจองรอบเวลาเรียน
  • ไม่ต้องรอเรียนพร้อมเพื่อน
  • สามารถไปเรียนได้ทุกสาขา