Skip to content

Prespective

ทัศนียภาพเบื้องต้น เป็นการเรียนในลักษณะของการเขียนและการลงสีทัศนยีภาพที่ให้ความรู้สึกเป็นแบบ 3 มิติ มีลักษณะของความเหมือนใกล้เคียงที่มนุษย์มองเห็นได้ด้วยตาโดยทั่วไป


ประโยชน์ที่ได้ร้บ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพตามหลักทัศนียภาพที่ถูกต้อง การลงแรเงาระยะของภาพในลักษณะใกล้และไกล ตามทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ สามารถต่อยอดไปใช้ในงานออกแบบภายในและภายนอก รวมถึงการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรม

Category:
คอร์ส 1

การเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น 1 / 23 ชิ้นงาน

คอร์ส 2

การเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น 2 / 10 ชิ้นงาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prespective”