Skip to content

Sketch Cartoon

การวาดภาพการ์ตูนในแบบฉบับของตนเอง

สเก็ต (Sketch) หมายถึง การร่างภาพของแบบ / การวาดภาพ / การทำโครงร่าง / การอธิบายเป็นเรื่องราว

เป็นการเรียนพื้นฐานการวาดภาพที่ต่อเนื่องกัน โดยการนำทักษะพื้นฐานต่างๆทั้งรูปทรงเรขาคณิต สัดส่วนและเทคนิคต่างๆมาใช้ สามารถเสริมทักษะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม


ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปทรงเรขาคณิต การวาดภาพการ์ตูนคน สัตว์ สิ่งของ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตนเอง สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพอนิเมชั่น นักเขียนหนังสือนิทาน ครู อาจารย์ และอีกมากมาย


 

Category:
คอร์ส 1 (4 - 6 ปี)

การวาดเส้นสำหรับเด็ก (25 ชิ้นงาน)

คอร์ส 2 (4 - 6 ปี)

การวาดภาพและระบายสี (25 ชิ้นงาน)

คอร์ส 1 (7 - 15 ปี)

การเขียนสัดส่วน (25 ชิ้นงาน)

คอร์ส 2 (7 - 15 ปี)

การลงสีภาพการ์ตูน (25 ชิ้นงาน)

คอร์ส 3 (7 - 15 ปี)

การวาดภาพเรื่องราว (25 ชิ้นงาน)