ทีมงานสาขาลาดกระบัง

ครูเก๋

เพ็ญศิริ บุตรสอน

ผู้จัดการสาขา

จบปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูมิ้นท์

สุภาพรรณ พรประสิทธิ์

ครูประจำ

จบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครูนิค

สิทธินนท์ แย้มยิ้ม

ครูประจำ

จบปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ เอกจิตรกรรม วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง